POLITIKA JAKOSTI
Naše společnost vyvíjí a vyrábí nanovlákenné materiály a lamináty pro aplikaci ve zdravotnictví, kosmetickém a technickém textilním průmyslu, včetně vlastních patentovaných nanotechnologií a procesů.

„ADVANCED NANOFIBER PRODUCTS“

Kvalita, bezpečnost práce a ochrana zdraví pracovníků, jakož i péče o životní prostředí se stala jednou z priorit cílů a opatření společnosti. K dosažení tohoto cíle stanoví vedení společnosti tuto vizi:

„Systematickým zvyšováním kvality prováděných prací při dodržování všech závazných povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a PO zajistit plnění požadavků našich zákazníků na kvalitu všech našich výrobků a tím docílit růstu výkonů společnosti“.

V návaznosti na tuto vizi se vedení společnosti Nano Medical s.r.o. zavazuje:

 • Neustále zlepšovat systém managementu, především v oblastech kvality, realizovaných procesů a komunikaci, jakož i výkonnosti BOZP a environmentálního profilu v celé společnosti, k čemuž vedení pravidelně stanovuje cíle a opatření zavedeného systému.
 • Při všech činnostech plnit závazné povinnosti a ostatní požadavky, požadavky zákazníků i požadavky, které se společnost zaváže dobrovolně plnit.
 • Trvale optimalizovat a zlepšovat veškeré procesy s cílem zvýšit spokojenost našich zákazníků, neustále zlepšovat úroveň BOZP a snižovat dopady na životní prostředí.
 • Preventivně předcházet havarijním situacím, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.
 • Zajistit vysokou kvalitu nakupovaných materiálů a služeb hodnocením a výběrem externích poskytovatelů a rozvojem spolupráce s nimi. Vyžadováním aktivního přístupu k ochraně životního prostředí a BOZP u smluvních partnerů.
 • Komunikovat se zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami zásadní otázky zajišťování kvality, ochrany životního prostředí a BOZP.
 • Motivovat pracovníky pro bezpečnou práci a zajistit jim dokonalé zázemí a možnost průběžně se vzdělávat a zdokonalovat.
 • Rozšířit ekologické povědomí u všech pracovníkům a docílit zvýšení jejich odpovědnosti při řízení spotřeby energií, vod, materiálů a jejich úspor.
 • Plánovat a zajišťovat nezbytné finanční, materiální a personální zdroje pro splnění cílů a opatření stanovených v oblasti kvality, BOZP a životního prostředí.

Od svých spolupracovníků vedení společnosti Nano Medical očekává:

 • důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací systému,
 • vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce,
 • samokontrolu výsledků vlastní činnosti,
 • vyhledávání námětů ke zlepšení v oblasti kvality, BOZP a životního prostředí při své pracovní činnosti, ale i na ostatních úsecích, odděleních společnosti,
 • dodržování závazných povinností a ostatních požadavků v oblasti kvality, BOZP a ŽP,
 • převzetí odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví při své práci a v případě ohrožení bezpečnosti při práci hlásit všechny nebezpečné a nezdravé podmínky.

Ing. Marcela Munzarová
Jednatelka společnosti
1.7.2020

Slavíme úspěch! Získali jsme certifikát ISO 9001

V listopadu 2021 jsme získali certifikát ISO 9001, který deklaruje:

 • Plnění požadavků mezinárodních norem.
 • Zavedení systémového a procesního přístupu v řízení společnosti.
 • Zavedení systému neustálého zlepšování.

Na prvním místě je u nás vždy zákazník. Proto přijímáme takové kontrolní mechanismy a procesy, abychom maximalizovali kvalitu naší produkce, preventivně identifikovali možná slabá místa procesů a flexibilně zaváděli případná opatření pro zlepšení.

Certifikace systému managementu kvality ISO 9001 je jednoznačným signálem současným i budoucím zákazníkům. Jsme prémiovým partnerem a dodavatelem služeb, který má všechny své procesy a pracovní postupy pod kontrolou kvality.